Sporters:
• Steeds de trainer te verwittigen indien ik niet aanwezig kan zijn op een training of wedstrijd
• Steeds tijdig op het afspraakuur aanwezig te zijn voor trainingen en wedstrijden opgegeven door de trainer
• Mijn trainer en ploegleider te groeten bij mijn aankomst en vertrek in de club
• Mijn trainer vóór de training of wedstrijd te verwittigen van elke kwetsuur of ongemak
• Mee te helpen het nodige materiaal op te stellen en terug naar de opslagplaats te brengen volgens de richtlijnen van mijn trainer
• Volledige inzet te tonen, alsook motivatie en concentratie tijdens de trainingen, wedstrijden, opwarming en wedstrijdbesprekingen
• Geen waardevolle voorwerpen of geld in de kleedkamers achter te laten
• Steeds de orde in de kleedkamers te bewaren en niet langer in de kleedkamers te blijven dan noodzakelijk
• Steeds de geschikte sportschoenen en kledij te dragen en om mijn haar vast te maken met rekkertjes en/of speldjes
• De wedstrijdkledij van de club met zorg te behandelen
• Mij strikt aan de afspraak te houden die ik met mijn ouders heb gemaakt met betrekking tot mijn verblijf in de club
• Geen beledigende of racistische taal en/of gebaren te gebruiken
• Mij niet agressief, gewelddadig of spottend te gedragen
• De belangen van de ploeg steeds boven mijn persoonlijke belangen te laten gaan
• Op een verantwoordelijke, vriendelijke, eerlijke en moedige manier te gedragen, en dit in alle omstandigheden
• Eenvoudig te blijven en altijd de verdiensten van mijn medespelers te erkennen
• Mijn medespelers, de tegenstander, de scheidsrechter en zijn/haar beslissingen, de trainers als ook de sportaccommodatie te respecteren
• De club niet in diskrediet te brengen door onbehoorlijk of onsportief gedrag

Ouders:
• Ervoor te zorgen dat mijn kind steeds tijdig op de trainingen, wedstrijden en afspraakplaatsen is
• De trainer en/of jeugdverantwoordelijken op de hoogte te brengen van eventuele problemen waarmee mijn kind geconfronteerd wordt
• Belangstelling te tonen voor de sport van mijn kind en om regelmatig te gaan kijken naar een training en om te supporteren voor de wedstrijden
• Op een constructieve manier met de trainer of coach te communiceren, maar zijn/haar beslissingen en visie te respecteren
• Mijn kind te vragen ervoor te gaan, altijd zijn/haar best te doen, maar vooral om plezier te maken
• Mijn kind niet op te fokken, geen overdreven druk op zijn/haar schouders te leggen maar om hem/haar te stimuleren wel al zijn/haar talenten te ontwikkelen
• Mijn kind te stimuleren om zich aan de regels van het spel en de Airplay te houden
• Mijn kind respect leren op te brengen voor de prestatie van de tegenstrever
• Naar de inspanningen van mijn kind te kijken, niet enkel naar de score of eindstand
• Na de wedstrijd met mijn kind te bekijken wat goed en wat minder liep, alsook wat eruit te leren
• De spelers, trainers van de twee ploegen als ook de scheidsrechter en zijn/haar beslissingen te respecteren
• Mijn ploeg aanmoedigen, zelfs bij verlies, ook dan zoek ik naar positieve punten
• Mij van elke vorm van verbaal geweld tegenover kinderen, volwassenen, scheidsrechters en supporters te onthouden
• Te applaudisseren voor de goede inzet van alle spelers, inclusief het andere team
• Het coachen over te laten aan de trainer
• Mijn emoties te beheersen
• Altijd de integriteit van de club te respecteren, en om te proberen de club op een positieve manier voor te stellen

Trainers:
• Tijdig aanwezig te zijn voor trainingen en wedstrijden en de jeugdverantwoordelijke vooraf te verwittigen indien ik verhinderd ben
• De trainingen grondig voor te bereiden en deze voorbereiding door te geven indien ik verhinderd ben
• Aangepaste schoenen en kledij te dragen tijdens trainingen/wedstrijden, erop toezien dat dit ook geldt voor de spelers
• Aan de spelers de opdracht te geven het nodige materiaal op te stellen en weg te bergen, zorg te dragen voor het materiaal en de accommodatie
• Geen overdreven druk op de schouders van de spelers te leggen maar om hen te stimuleren wel al hun talenten te ontwikkelen
• Samen met de ouders en de ploegverantwoordelijke afspraken te maken voor trainingen/wedstrijden
• De spelers erop te wijzen dat ze respect moeten hebben voor tegenstanders en de medespelers inclusief hun prestaties, alsook voor de scheidsrechter en andere personen die een bepaalde functie uitoefenen
• Geen agressieve, onsportieve, beledigende of racistische taal/gebaren gebruiken en dit ook niet dulden van de spelers
• Bij de beoordeling van de wedstrijden niet enkel naar de score of eindscore te kijken, maar ook naar de geleverde inspanningen
• De belangen van de ploeg steeds boven de persoonlijke belangen te stellen
• Aanwezig te zijn op de vergaderingen i.v.m. de jeugd

 

Bestuur en Medewerkers:
• Het goede voorbeeld te geven en op een open en loyale manier samen te werken zodat het vertrouwen van de leden, hun ouders en elkeen die met de club in     contact komt, niet wordt geschonden
• Ervoor te zorgen dat onze club een rolmodel is op het vlak van gelijke kansen
• Respect voor elkaar te hebben, vriendelijk en beleefd te zijn en ons in te zetten om anderen te helpen
• Grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, agressie, racisme, discriminatie en ongewenst seksueel gedrag niet in onze club te aanvaarden
• Een aanspreekpunt te zijn voor de andere leden en hun ouders en hen heldere en volledige informatie te verstrekken
• Initiatief te tonen en kennis en vaardigheden om de doelstellingen van de club waar te maken gebruiken
• Samen te werken met de andere leden in een opbouwende sfeer en een open dialoog niet uit de weg gaan
• Problemen aan te pakken in alle sereniteit en samen te zoeken met de betrokkenen naar oplossingen. Indien nodig de klachten door te verwijzen naar de ombudsman van de KBKB die objectief en onafhankelijk een oplossing zal zoeken
• De clubverantwoordelijken op de hoogte te brengen van daden of feiten die indruisen tegen de doelstellingen van de club
• Achter genomen beslissingen te staan en die snel en efficiënt uitvoeren